Losser sluit het jaar 2020 af met positief rekeningresultaat

LOSSER - Financieel gezien heeft de gemeente Losser in 2020 goed gepresteerd. De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van afgerond 3,3 miljoen euro.

De ratio van het weerstandsvermogen komt dit jaar uit op 4,2. In vergelijking met de andere Overijsselse gemeenten bevindt Losser zich daarmee, qua weerstandscapaciteit, stevig in de middenmoot. De financiële positie van de gemeente Losser blijft, in lijn met de voorgaande jaren, onverminderd robuust. Wethouder Harry Nijhuis: “Corona heeft in 2020 een zwaar stempel gedrukt op onze samenleving. Ook had en heeft de pandemie veel invloed op de uitvoering van onze gemeentelijke activiteiten. Deze werden noodgedwongen anders (digitaal) en vaak beperkter ingevuld. Soms konden deze helemaal niet doorgaan. Onze medewerkers hebben, veelal met samenwerkingspartners, invulling gegeven aan diverse nieuwe regelingen. Andere taken zijn opgepakt en nieuwe initiatieven ontwikkeld, veelal bedoeld om inwoners en bedrijven enige verlichting te bieden in deze bijzondere tijd.”

Goed op weg
“De jaarrekening over 2020 hebben we afgesloten met een positief saldo, net als in de voorgaande jaren. Dat laat zien dat we in Losser qua financiën in control zijn. Net als in veel andere gemeenten geven we ook in Losser weliswaar meer geld uit aan bijvoorbeeld (jeugd)zorg dan er binnen komt. Maar omdat we hier in de begroting al rekening mee houden, worden we niet verrast. Op het terrein van de participatie-uitkeringen hebben we het goed gedaan in het afgelopen jaar. Onze inzet om mensen de arbeidsmarkt op te helpen werpt vruchten af. Ook op de grondexploitaties hebben we een positief resultaat geboekt. Maar nu zwarte cijfers schrijven, betekent niet dat dat steeds zo door blijft gaan. Er komen de nodige financiële uitdagingen aan in de komende jaren, zoals de herijking van het Gemeentefonds. Dat laatste zal een structureel negatief effect hebben op de inkomsten. Ook de kosten van bijvoorbeeld de jeugdzorg en huishoudelijke ondersteuning stijgen.”

In de spaarpot
Van de 3,3 miljoen euro die Losser in 2020 over heeft gehouden, is voor 677.000 euro al een passende bestemming gevonden. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de resterende bijna 2,7 miljoen euro toe te voegen aan de Algemene Risicoreserve. Deze maand zal de gemeenteraad de jaarrekening bespreken en op 6 juli vaststellen.

Meer berichten