Gemeente Losser heeft haar zaken goed op orde

LOSSER - De gemeente Losser heeft haar zaken goed op orde, hoewel de financiën op lange termijn wel een aandachtspuntje zijn.

De Provincie Overijssel beoordeelt jaarlijks de gemeenten onder haar hoede om te kijken of zij goed hun werk uitvoeren; ook wel bekend als het Interbestuurlijk Toezicht. De gemeente Losser ontving wederom de beoordeling ‘groen’. Dit betekent dat de gemeente Losser de zaken bij de beoordeelde domeinen op orde heeft.

Wat beoordelen zij?
De Provincie Overijssel kijkt naar een zestal taakvelden die de gemeente uitvoert, waarbij sommige wat minder voor de hand liggen dan andere. Uiteraard staat met stip bovenaan de lijst: de gemeentelijke financiën. Dit is gelijk ook het enige punt waarop de gemeente geen groen scoorde; er is nog ruimte voor verbetering. De andere punten zijn: Wet ruimtelijke ordening, archief, huisvesting van statushouders, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en monumenten. De provincie kent voor het totaalbeeld en voor de afzonderlijke domeinen van een gemeente een kleur toe.

Financiële zaken
De gemeente Losser had de afgelopen jaren al wat uitdagingen om de financiën op orde te krijgen en te houden. Losser is hiermee verre van een uitzondering; veel gemeenten kampten met grote financiële uitdagingen als gevolg van stijgende kosten binnen het sociaal domein. De gemeente is namelijk steeds meer kwijt aan de taken voor werk, inkomen en zorg terwijl de bijdrage van het Rijk voor deze taken ontoereikend is. Gevolg is dat veel gemeenten het verschil uit eigen reserve bij moeten passen. Het laatste beeld is dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat. De gemeente presenteert voor het jaar 2021 een structureel sluitende begroting, maar wordt in de meerjarenraming geconfronteerd met tekorten. In de voorjaarsnota 2021 doet het college voorstellen aan de raad hoe hiermee om te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat ook op de langere termijn de financiën op orde moeten zijn. De gemeente Losser uitte eerder ook al zorgen over de komende herverdeling van het Gemeentefonds waaruit gemeenten geld krijgen voor deze taken. Losser verwacht vanaf 2026 ruim 1,3 miljoen euro minder te ontvangen.

Meer berichten