Mooie bijdrage voor Lossers project ‘Beken en Bleken

LOSSER - De stuurgroep Erfgoed Deal heeft besloten het project ‘Beken en Bleken van Losser’ een positieve beoordeling te geven en een bedrag toe te kennen van 666.710 euro.

Wethouder Jaimi van Essen: “Dit is een hele mooie impuls voor Losser. Met deze steun kunnen we verbinding maken tussen ons mooie erfgoed, dat er al sinds heugenis is, en nieuwe, duurzame ontwikkelingen, onder meer op het gebied van klimaatadaptatie. We breken niet af maar we verbinden.” Volgens de stuurgroep heeft gemeente Losser met name gescoord op de goed doordachte manier waarop twee beleidsdoelen zijn verknoopt: het klimaatrobuust maken van het dorpshart en het herstellen van de verbinding tussen het centrum en de rivier de Dinkel. De stuurgroep: “Het project ‘Beken en Bleken van Losser’ laat zien hoe nieuwe technologieën (zoals riothermie, aquathermie, meervoudig gebruik van effluent) en oude erfgoedstructuren goed samen kunnen gaan om klimaat-en duurzaamheidsdoelen te realiseren. De gemeente Losser zet een ambitieus project neer”, aldus de stuurgroep.

Brede samenwerking
“Positief is de samenwerking tussen gemeente, waterschap, lokale belangengroepen en verenigingen zoals de Historische Kring Losser en de Monumentenraad. De manier waarop in Losser gebruik wordt gemaakt van de landschappelijk-geologische setting en de regionale en lokale identiteit zijn inspirerend en leerzaam voor onder andere gemeenten in de regio en andere waterschappen in ons land.”

Behoud belangrijk
Wethouder Harry Nijhuis: “onze integrale aanpak en de financiële bijdrage van Erfgoed Deal helpen om ons cultureel erfgoed te behouden, te herstellen en nieuwe functies te geven. Zo draagt het erfgoed bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, aan onze cultuur-historische identiteit en aan de recreatie en het toerisme in onze gemeente.” De financiële bijdrage uit de Erfgoed Deal bestaat uit een decentralisatie-uitkering van 556.540 euro en een uitkering in het btw-compensatiefonds van 110.170 euro.

Klimaatopgaven
Het Waterschap Vechtstromen is als samenwerkende partner blij dat diverse klimaatopgaven gerealiseerd kunnen worden met dit geld. Zoals het herstel van de Dorpsbleek; deze werd vroeger gebruikt voor het bleken van de was en is tegenwoordig een mooi stukje ‘watererfgoed’. Oude beschoeiing wordt vervangen en de bleek krijgt een opvangfunctie voor regenwater. Met de Erfgoed Deal wordt een deel van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt voor verwarming van het nabij gelegen zwembad. Hierna gaat dit door een zogenaamd helofytenfilter voor extra zuivering. Vervolgens eindigt het water in de Dorpsbleek. Als deze bleek op peil is gaat het water richting de Ravenhorsterweg, waarna het al dan niet via de Welp wordt geloosd op de Dinkel. De Dorpsbeek stroomt ondergronds door het centrum van Losser. Deze oorspronkelijke beek wordt in het centrum weer op een aantal plekken open en zichtbaar gemaakt. Deze beek krijgt een belangrijke afvoerfunctie van afgekoppeld hemelwater.

Meer berichten