Het gaat nog slecht met de weidevogels in Overijssel

TWENTE - Hoewel er de afgelopen decennia al veel gedaan is om vogelsoorten te behouden in een sterk veranderende wereld, lijkt het nog steeds erg slecht te gaan met de Overijsselse weidevogels.

De jarenlange neerwaartse trend in het aantal weidevogels is ook tussen 2017 en 2019 doorgezet. Zo namen veel soorten af, waaronder de grutto en kievit. De wulp is echter wel iets talrijker dan voorheen. Het ondersteunen van de weidevogels is een verre van eenvoudige opgave; het vergt een erg grote inzet van zowel natuurorganisaties als agrarische natuurverenigingen.

Maatregelen
De boeren en organisaties nemen diverse maatregelen om de weidevogels te ondersteunen. Onder meer door bewust 'plas-dras plekken' te laten ontstaan, waarbij men doelbewust de waterstand verhoogt. Ook aanleggen van kruidenrijke percelen en de vogels rust gunnen in het broedseizoen - dit begin in april en duurt tot half juni - helpt hierbij. Deze maatregelen hadden afgelopen jaar wel al een iets positief effect; bijna 70 procent van de gruttoparen hadden in mei 2019 jongen.

Inzet van boeren
Boeren spelen ook een belangrijke rol bij het op peil houden van de weidevogelstand. Sinds 2010 zijn de agrarische natuurverenigingen verantwoordelijk voor uitvoering van het weidevogelbeleid in gebieden waar veel weidevogels zitten. Samen met boeren, vogelbeschermers en natuurorganisaties werd per gebied een beheerplan opgesteld. Zo kunnen maatregelen nog doeltreffender ingezet worden. In sommige gebieden werkt dit al, elders is het effect nog beperkt. Zo lopen aantallen kievit en grutto in de polder Mastenbroek helaas nog terug.

Meer berichten