Landschapsbeheer Overijssel verder op een nieuwe manier

TWENTE - Hoe kunnen we het beheer van kostbare natuur nog beter uitvoeren, nu en in de toekomst? Deze vraag staat centraal bij de nieuwe pilots voor landschapsbeheer die nu van start gaan.

Op 30 augustus werd in Heino een bijeenkomst gehouden over de Pilots Langjarig Beheer van Landschap Overijssel. Het gaat hierbij om de proefgebieden Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland, Enschede, IJsseldelta en Steenwijkerland. Een moment om bij stil te staan, want afgelopen periode hebben deze zeven pilots hun plannen uitgewerkt en in een zogenaamd 'bidbook' omschreven. Met deze bidbooks doen zij een aanbod hoe zij als gebied het langjarig beheer van het landschap willen organiseren en financieren.

Eigen aanpak per gebied
De pilots zijn uitgedaagd om na te denken over een aanpak die past bij hun eigen gebied. De eerste mijlpaal is bereikt: de uitwerking van bidbooks. In dit plan staat beschreven hoe er uitvoering kan worden gegeven aan het langjarig beheer van landschapselementen zoals houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen. Centraal staat het versterken van de verbinding tussen mens en landschap. De bijeenkomst in Heino volgt op een serie bijeenkomsten waarin het delen van kennis en ervaring over het vergroten van eigenaarschap en betrokkenheid centraal staat.

Volgende fase
Ook reikte Eibert Jongsma, manager Landschap bij Landschap Overijssel aan alle pilots een kunstwerk uit ter ere van de bereikte mijlpaal in de pilots. Eibert: "Prachtig om de eigen aanpak van verschillende pilots te zien met lokaal gedragen initiatieven. Stuk voor stuk betrokken mensen en partijen die 'hun' landschap willen behouden en versterken. Er worden koppelingen met andere (lokale) ontwikkelingen en onderwerpen gelegd om het landschapsbeheer mogelijk te maken. Hiermee wordt de betrokkenheid vergroot en maatschappelijke verankering versterkt. Dit spreekt vertrouwen uit voor de toekomst van ons landschap."

Andere koers
Van 2008 tot 2015 was de regeling Groene en Blauwe Diensten van kracht. Een regeling waarbij vanuit provincie en gemeenten geld beschikbaar werd gesteld voor langjarige beheercontracten van landschapselementen (20 tot 30 jaar). Met het koersdocument 'Natuur voor elkaar' dat in 2017 gezamenlijk is opgesteld door partners onder regie van de provincie Overijssel, is voor het beheer van landschap een andere koers ingeslagen. De gedachte achter deze vernieuwde koers is dat het in stand houden van landschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Een kleine groep voert nu het onderhoud uit, wat dit wel kwetsbaar maakt. Er moeten meer mensen verantwoordelijkheid nemen voor dit doel.

 

Meer berichten